top of page

Магадлан итгэмжлэл, шагнал гардуулах байгууллага, гишүүнчлэл

Communicative Language Teaching

ACELS (Англи хэлний үйлчилгээний магадлан итгэмжлэл, зохицуулалт) нь 1969 онд Ирландын Нэмэлт болон дээд боловсрол, судалгаа, инноваци, шинжлэх ухааны газрын харьяанд англи хэл заах сургууль, байгууллагуудын стандартыг шалгалт/хүлээн зөвшөөрөх замаар хянах зорилгоор байгуулагдсан. схем.

 

DCAS-ийг Англи хэлний боловсролын (ELE) чиглэлээр Ирландын Чанар ба Мэргэшлийн үйлчилгээ болох ACELS хүлээн зөвшөөрдөг.

bottom of page